Vaša istota pri pracovných cestách

Travel 4 Business

Vaša istota pri pracovných cestách

Neuvádzate
konkrétne mená
Stačí len vedieť
počet pracovníkov
Vvysoké krytie 
liečebných výdavkov
Jednoduché dohodnutie
Travel 4 Business
Travel 4 Business
Nový produkt pre špedičné spoločnosti
 
Výhody poistenia Travel 4 Bussines:
  • krytie liečebných nákladov a repatriácie pre prípad ochorenia koronavírusom COVID-19
  • optimálna ochrana pri najpravdepodobnejších komplikáciách, ktoré môžu počas cesty nastať
  • kompenzácia pobytu v nemocnici v zahraničí
  • profesionálne asistenčné služby širokého rozsahu
  • kryje aj tuzemské pracovné cesty
  • veľmi zjednodušená administratíva
  • nechajte sa presvedčiť, že naše poistenie je viac ako služba.
Travel 4 Business
Travel 4 Business
Zamestnanci vašej firmy jazdia často pracovne do zahraničia a vy si chcete byť istí, že majú adekvátne poistenie, ktoré ochráni ich aj firemné záujmy? Ušetríme vám starosti, aby ste sa mohli v pokoji zamerať na prosperitu svojej firmy. Poistíme všetkých vašich pracovníkov. 

V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte pomocou tlačidla "Chcem nezáväznú ponuku". 
Dajte nám kontakt a počet zamestnancov, ktorí vo vašej spoločnosti aktívne cestujú, a my vám pripravíme nezáväznú ponuku cestovného poistenia zamestnancov. Presne pre vašu spoločnosť!

Podrobnejšie informácie

Poistenie liečebných výdavkov
Predstavuje základnú súčasť poistenia, ktoré chráni pred výdavkami za liečbu akútneho ochorenia v zahraničí. 
Zodpovednosť za škodu
Toto poistenie pokrýva škody v bežnom živote (nie pri výkone práce), ktoré poistený spôsobil tretej strane, a to až do výšky limitov stanovených pri každom variante. 
Úrazové poistenie
Zahŕňa finančné plnenie v prípade smrti úrazom vrátane trvalých následkov. 
Poistenie batožiny
Vzťahuje sa na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby obvyklé pre daný účel cesty. Pokrýva poškodenie, zničenie, odcudzenie batožiny (krádežou, vlámaním alebo lúpežou), príp. ich obsahu, a to vrátane straty alebo odcudzenia osobných dokladov. Poistenie súčasne zahŕňa aj krytie obchodného vybavenia.
Poistenie predčasného návratu
Poistenie predčasného návratu pokrýva náklady na skorší návrat zo zahraničia, ku ktorému došlo zo zvlášť závažných dôvodov (úmrtie či hospitalizácia osoby blízkej poistenému, vzniknutá škoda na majetku na území SR), pričom nie je možné využiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok.
Poistenie asistenčných služieb
Zahŕňa poskytovanie rád a informácií poistenému pri udalostiach súvisiacich s cestou či pobytom v zahraničí. K dispozícii sme 24 hodín denne v niekoľkých svetových jazykoch.
Poistenie omeškania batožiny
Je určené predovšetkým pre letecké zahraničné cesty. Nárok na poistné plnenie vzniká v prípade omeškania dodania batožiny dopravcom.
Zmeškanie a zrušenie letu
Poistenie zmeškania a zrušenia letu sa vzťahuje na komplikácie spojené so zmeškaním odletu oproti údaju letového poriadku, príp. s úplným zrušením letu. Zahŕňa úhradu výdavkov na občerstvenie a základné hygienické potreby (toto poistenie zahŕňa iba variant Excelent).
Poistenie vyslania náhradného pracovníka
Zahŕňa krytie nákladov na dopravu náhradného pracovníka na konkrétne miesto rokovania či výkonu v zahraničí, kde bol pôvodne vyslaný zamestnanec napr. zranený a hospitalizovaný v nemocnici alebo pokiaľ sa musel predčasne vrátiť zo závažných dôvodov. Vďaka poisteniu liečebných výdavkov súčasne uhradíme aj výdavky na dopravu prvotne vyslaného – zraneného – pracovníka zo zahraničia späť domov.
Poistenie právnej asistencie
Predmetom poistenia právnej ochrany je ochrana oprávnených záujmov poisteného.

Materiály na prevzatie

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.