Vaša istota pri pracovných cestách

Travel 4 Business

Vaša istota pri pracovných cestách

Nehlásite jednotlivé cesty; poistenie platí
pre neobmedzený počet opakovaných výjazdov

Neprihlasuje jednotlivých zamestnancov,
platí pre dohodnutý počet pracovníkov

Vvysoké krytie liečebných nákladov.
Poistené aj tuzemské pracovné cesty.
Jednoduché uzatvorenie,
v zásade nulová administratíva
Travel 4 Business
Travel 4 Business - trip
Travel 4 Business

Skupinové cestovné poistenie pre firmy a zamestnancov.

Zamestnanci vašej firmy jazdia často pracovne do zahraničia a vy si chcete byť istí, že majú adekvátne poistenie liečebných nákladov? Chcete sa starať o prosperitu firmy, a nie riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú pri cestách vašich pracovníkov? 

Máme pre vás jasné argumenty, prečo si pre vaše poistenie pracovnej cesty vybrať AXA poistenie.
 • poistenie administratívnych aj manuálnych pracovných ciest;
 • neobmedzený počet opakovaných výjazdov, maximálna dĺžka jednej cesty je 90 dní;
 • územná platnosť: Európa alebo Celý svet;
 • 3 varianty poistenia: Basic, Komfort alebo Excelent;
 • poistené osoby: občania SR i cudzí štátni príslušníci;
 • možno poistiť: zamestnancov, štatutárne orgány, osoby na dohodu o vykonaní práce / pracovnej činnosti / SZČO
Dalšie výhody poistenia Travel 4 Bussines
Dalšie výhody poistenia Travel 4 Bussines
Produkt naviac okrem bežných rizík v cestovnom poistení kryje aj:
 • Poistenie tuzemských ciest pre riziká úrazu a zodpovednosti; 
 • Úhradu nákladov na pohreb;  
 • Kompenzáciu za pobyt v nemocnici;
 • Manuálne pracovné činnosti a udalosti spojené s Covid-om;
 • Repatriácia je zaistená nielen do SR, avšak priamo do domovského štátu poistenej osoby.
Administratívna jednoduchosť
Administratívna jednoduchosť
 • Nehlásite jednotlivé cesty - poistenie platí pre neobmedzený počet opakovaných výjazdov.
 • Neprihlasujete jednotlivých zamestnancov - platí pre dohodnutý počet pracovníkov.
 • Neriešite zmenu pracovníka - neuvádzate konkrétne mená.
 • Jednoduchá dohoda bez papierovania
V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte pomocou tlačidla "Chcem nezáväznú ponuku". 
Uveďte kontakt a počet zamestnancov, ktorí vo vašej spoločnosti aktívne cestujú, a my vám pripravíme nezáväznú ponuku cestovného poistenia presne pre vašu firmu.

Podrobnejšie informácie

Poistenie liečebných výdavkov
Predstavuje základnú súčasť poistenia, ktoré chráni pred výdavkami za liečbu akútneho ochorenia v zahraničí. 
Zodpovednosť za škodu
Toto poistenie pokrýva škody v bežnom živote (nie pri výkone práce), ktoré poistený spôsobil tretej strane, a to až do výšky limitov stanovených pri každom variante. 
Úrazové poistenie
Zahŕňa finančné plnenie v prípade smrti úrazom vrátane trvalých následkov. 
Poistenie batožiny
Vzťahuje sa na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby obvyklé pre daný účel cesty. Pokrýva poškodenie, zničenie, odcudzenie batožiny (krádežou, vlámaním alebo lúpežou), príp. ich obsahu, a to vrátane straty alebo odcudzenia osobných dokladov. Poistenie súčasne zahŕňa aj krytie obchodného vybavenia.
Poistenie predčasného návratu
Poistenie predčasného návratu pokrýva náklady na skorší návrat zo zahraničia, ku ktorému došlo zo zvlášť závažných dôvodov (úmrtie či hospitalizácia osoby blízkej poistenému, vzniknutá škoda na majetku na území SR), pričom nie je možné využiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok.
Poistenie asistenčných služieb
Zahŕňa poskytovanie rád a informácií poistenému pri udalostiach súvisiacich s cestou či pobytom v zahraničí. K dispozícii sme 24 hodín denne v niekoľkých svetových jazykoch.
Poistenie omeškania batožiny
Je určené predovšetkým pre letecké zahraničné cesty. Nárok na poistné plnenie vzniká v prípade omeškania dodania batožiny dopravcom.
Zmeškanie a zrušenie letu
Poistenie zmeškania a zrušenia letu sa vzťahuje na komplikácie spojené so zmeškaním odletu oproti údaju letového poriadku, príp. s úplným zrušením letu. Zahŕňa úhradu výdavkov na občerstvenie a základné hygienické potreby (toto poistenie zahŕňa iba variant Excelent).
Poistenie vyslania náhradného pracovníka
Zahŕňa krytie nákladov na dopravu náhradného pracovníka na konkrétne miesto rokovania či výkonu v zahraničí, kde bol pôvodne vyslaný zamestnanec napr. zranený a hospitalizovaný v nemocnici alebo pokiaľ sa musel predčasne vrátiť zo závažných dôvodov. Vďaka poisteniu liečebných výdavkov súčasne uhradíme aj výdavky na dopravu prvotne vyslaného – zraneného – pracovníka zo zahraničia späť domov.
Poistenie právnej asistencie
Predmetom poistenia právnej ochrany je ochrana oprávnených záujmov poisteného.

Materiály na prevzatie

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.