Otázky a odpovede
Vyberte si produkt, čo vás zaujíma

Vyberte si fáze poistenie

Na čo máte dotaz

Cestovne poistenie
Čo je Fit to fly a prečo ho potrebujem?
Ak sa Vám v zahraničí stane úraz, alebo ochoriete a následky budú viditeľné (napr. sadra, dlaha, kiahne a pod.), môžu Vás pri leteckej preprave vyzvať, aby ste predložili dokument Fit to fly. Tento dokument potvrdzuje, že ste schopný letu a obyčajne ho vystavuje ošetrujúci lekár v zahraničí.
Môžem sa odvolať proti zamietnutiu udalosti?
Odvolať sa proti rozhodnutiu poisťovne môžete pomocou kontaktného e-mailu claims.travel@axa-assistance.cz, alebo nám pošlite list na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika. Nezabudnite uviesť číslo škodovej udalosti (začína sa na 712 a je desaťmiestne), alebo číslo poistnej zmluvy. K odvolaniu priložte aj podrobný opis, s čím konkrétne nesúhlasíte a aké skutočnosti žiadate preskúmať.
Musím na lyžovanie po vyznačených trasách uzatvárať pripoistenie rizikových športov?
Lyžovanie a snoubording po vyznačených trasách do výšky 3 500 m n. m. (s výnimkou skokov) zaraďujeme medzi bežné športy, ktoré cestovné poistenie automaticky zahŕňa
Zahŕňa zóna Európa aj celé Rusko? Je možné tento údaj uviesť do zmluvy ako potvrdenie o poistení?
Zóna Európa zahŕňa celé územie Ruska (európsku aj ázijskú časť). Tento údaj do zmluvy, bohužiaľ, uviesť nemôžeme. Na vyžiadanie Vám však radi pripravíme potvrdenie o poistení zvlášť, a to v slovenskom a anglickom jazyku.
 
Ak potrebujete, aby sme Vám potvrdenie poslali, napíšte nám na e-mailovú adresu zakaznickalinka@axa-assistance.cz a uveďte číslo poistnej zmluvy. Ak sumu poistného už evidujeme v našich systémoch, pošleme Vám potvrdenie e-mailom nasledujúci pracovný deň. V ostatných prípadoch sa potvrdenie posiela až po zaevidovaní poistného v našich systémoch.
 
Aké sú varianty cestovného poistenia?
Varianty cestovného poistenia sa od seba líšia rozsahom poskytovaných služieb a výškou poistného plnenia. Ponúkame celkovo tri varianty poistenia: Reference, Komfort a Excelent. Prehľad krytých rizík a jednotlivých limitov nájdete v odkaze nižšie.
UZAVRIEŤ POISTENIE
Ako je možné získať potvrdenie o poistení?
Na vyžiadanie Vám radi pošleme potvrdenie o poistení, a to v slovenskom a anglickom jazyku.
 
Ak potrebujete, aby sme Vám potvrdenie poslali, napíšte nám na e-mailovú adresu zakaznickalinka@axa-assistance.cz a uveďte číslo poistnej zmluvy a krajinu, do ktorej cestujete. Ak sumu poistného už evidujeme v našich systémoch, pošleme vám potvrdenie e-mailom nasledujúci pracovný deň. V ostatných prípadoch sa potvrdenie posiela až po zaevidovaní poistného v našich systémoch.
 
Ako ma budete informovať o tom, že sa preskúmanie mojej udalosti ukončilo?
Pošleme vám informácie e-mailom na kontaktnú adresu, ktorú ste zadali pri hlásení udalosti.
 
Ako postupovať v prípade meškania batožiny?
Poistenie meškania batožiny je súčasťou len variantu poistenia Excelent. Slúži na úhradu nákladov, ktoré Vám vzniknú v dôsledku meškania batožiny spôsobeného leteckým prepravcom o viac než 6 hodín, ale nie v situáciách, keď meškanie spôsobil štrajk, prípadne iné dopravné alebo prepravné obmedzenie prebiehajúce alebo oznámené v čase odletu. Limit na poistnú udalosť je 200 EUR. Máte nárok na preplatenie základného občerstvenia a hygienických potrieb.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI
 
Ako postupovať v prípade odcudzenia/poškodenia batožiny?
Poistenie odcudzenia/poškodenia batožiny je súčasťou variantov Komfort a Excelent. Slúži na úhradu škody, ktorá Vám vznikla na batožine v dôsledku krádeže alebo vlámania. Poistenie zahŕňa batožinu, ktorá je vo Vašom vlastníctve ako poisteného a ktorú ste si so sebou vzali na cestu, alebo ktorú ste si počas cesty zaobstarali. Poistenie však nepokrýva odcudzenie a poškodenie batožiny zverenej dopravcovi, ani situácie, keď Vám odcudzili alebo poškodili batožinu v dôsledku vlámania do stanu alebo prívesu.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
 
Ako prebieha riešenie poistnej udalosti v USA?
Ak po ošetrení alebo návrate späť na Slovensko dostanete tzv. Statements (žiadosti o zaplatenie ošetrenia), vôbec sa neznepokojujte. Tieto žiadosti môžete dostávať aj dlhší čas po ošetrení. V prípade poistných udalostí v USA je to bežné. Odporúčame Vám tieto Statements nehradiť. Doručený Statement vždy prepošlite našej asistenčnej službe na adresu claims.travel@axa-assistance.cz spoločne s referenčným číslom prípadu.
 
Ako prebieha vyšetrovanie udalosti?
Udalosť je najskôr potrebné nahlásiť. Na nahlásenie udalosti je možné využiť online systém, odkaz nájdete nižšie. Po nahlásení udalosti dostanete informácie o tom, aké dokumenty je potrebné na riešenie udalosti predložiť. Hneď po doručení dokumentácie posúdime Váš nárok. V prípade potreby sa s Vami skontaktuje likvidátor. Po posúdení Vášho nároku dostane vyjadrenie, ktoré pošleme na Vami určenú e-mailovú adresu.      
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Ako si mám nárokovať storno zájazdu?
Zájazd je nevyhnutné vždy najskôr stornovať v cestovnej kancelárii alebo u poskytovateľa služby cestovného ruchu, potom si môžete nárokovať plnenie za storno zájazdu u nás. Ak ste už zájazd stornovali, môžete si nárokovať plnenie cez odkaz nižšie.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Čo obsahuje pripoistenie Drink povolený?
Pripoistenie Drink povolený platí až do 0,8 promile alkoholu v krvi (čo približne zodpovedá štyrom pivám alebo štamprlíkom) nameraných najneskôr do 2 hodín od vzniku poistnej udalosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na liečebné náklady.
Brožúru týkajúcu sa produktu nájdete v odkaze nižšie.
PODROBNOSTI O PRIPOISTENÍ DRINK POVOLENÝ
Čo obsahuje pripoistenie požičaného vozidla?
Poistenie požičaného auta Vás ochráni pred platbou spoluúčasti, ktorej uhradenie bude od Vás požičovňa vyžadovať, ak vozidlo vrátite poškodené, alebo budete mať nehodu, a to až do limitu 1 200 EUR.
Brožúru týkajúcu sa produktu nájdete v odkaze nižšie.
PODROBNOSTI O PRIPOISTENÍ
Čo obsahuje pripoistenie práce a štúdia?
Cestovné poistenie kryje turistické cesty, preto sa pripoistenie práce a štúdia musí dohodnúť ku všetkým študijným a pracovným cestám bez ohľadu na typ vykonávanej práce či štúdia (či už platenej alebo neplatenej pracovnej/študijnej stáže). Toto pripoistenie je možné uzavrieť len k variantom Komfort a Excelent.
Brožúru týkajúcu sa produktu nájdete v odkaze nižšie.
PODROBNOSTI O PRIPOISTENÍ
Čo robiť v prípade meškania/zrušenia letu?
Poistenie cestovania lietadlom je súčasťou len variantu poistenia Excelent. Slúži na úhradu nákladov, ktoré Vám vzniknú v dôsledku meškania odletu o viac než 6 hodín. Zahŕňa zároveň úhradu nákladov v dôsledku zrušenia odletu, keď čas poskytnutia náhradnej dopravy presiahol 6 hodín. Ďalej máte nárok na preplatenie základného občerstvenia a hygienických nákladov. Limit poistenia je 20 EUR na hodinu, maximálne však 360 EUR. Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď meškanie spôsobil štrajk, prípadne iné dopravné alebo prepravné obmedzenie prebiehajúce alebo oznámené v čase odletu.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Čo robiť v prípade poistnej udalosti v USA?
Ako prvý krok sa s nami, prosím, vždy skontaktujte, aby sme Vám mohli pomôcť Vašu situáciu riešiť a aby sme Vám mohli poskytnúť potrebné informácie o tom, ako postupovať.
 
Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje okamžité vyšetrenie a nebudete mať čas sa s nami skontaktovať vopred, prosím, skontaktujte sa s nami hneď, ako to bude možné. Udalosť môže nahlásiť aj ktokoľvek z Vášho okolia, kto pozná základné údaje o Vás a Vašom poistení.
 
Postupujte takto:
 • Hneď ako nám udalosť nahlásite, pošleme Vám kartičku s fakturačnou adresou PPO Insurance through United Healthcare, ktorú predložíte v zdravotníckom zariadení.
 • Okrem kartičky s fakturačnou adresou Vám následne zaistíme ošetrenie vo vhodnom zdravotníckom zariadení a poskytneme potrebné inštrukcie.
 • United Healthcare Global je naša partnerská spoločnosť na riešenie poistných udalostí v USA, preto je potrebné sa s nami skontaktovať ešte pred návštevou zdravotníckeho zariadenia, alebo čo najskôr po ošetrení alebo prijatí na hospitalizáciu.
 • Od lekára si pri ošetrení vyžiadajte úplnú lekársku správu. Lekárska správa musí obsahovať podrobné informácie o Vašom zdravotnom stave – anamnézu, diagnózu, plán liečby a medikáciu. Discharge Instructions (DC) ani After Care Instructions (ACI) nie sú lekárske správy. Ak Vám lekár odmietne lekársku správu vydať, požiadajte ho o vyplnenie formulára Medical report (odkaz nižšie). Je to však núdzové riešenie. Formulár nemusí byť na ďalšie riešenie poistnej udalosti dostačujúci. Zdravotnícke zariadenie je povinné Vám lekársku správu vydať.
MEDICAL REPORT
 
Čo robiť v prípade poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti?
Poistenie zodpovednosti je súčasťou len variantov poistenia Komfort a Excelent. Slúži na úhradu škody, ktorú ste ako poistený spôsobili tretej osobe a ktorú ste povinný uhradiť. Nárok na poistné plnenie vzniká pri škodách na zdraví, živote alebo majetku (poškodenie, strata, zničenie). Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené blízkej osobe (napr. rodinný príslušník). Ďalej poistenie nepokrýva škody spôsobené prevádzkou alebo vedením motorového či nemotorového vozidla, plavidla alebo lietadla. Zároveň sa nevzťahuje ani na škody na veciach požičaných, prenajatých či zverených do užívania za odmenu (napr. veci na lízing alebo požičané od známeho či kamaráta). Ďalej nepokrýva škody spôsobené v súvislosti s podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou poisteného.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Čo robiť v prípade, že mám v zahraničí úraz alebo zdravotné komplikácie?
V prípade, že to Váš zdravotný stav dovoľuje, sa môžete skontaktovať s našou asistenčnou službou pomocou četu prístupného z PKpass kartičky v mobile (ak ste si ju uložili) alebo telefónneho čísla na asistenčnej kartičke, ktorú sme vám poslali v e-maile s dokumentmi. Asistenčná služba Vám pomôže nájsť vhodné zdravotnícke zariadenie. Ak sa nachádzate na území USA, budeme potrebovať celú adresu vrátane ZIP CODE oblasti.
Čo robiť v prípade, že nemám lekársku správu zo zahraničia?
Každá udalosť sa posudzuje všeobecne ako celok a k tomu patrí aj lekárska správa. Pri posudzovaní udalosti sa však zohľadňujú všetky okolnosti daného prípadu. Určite je potrebné doložiť všetky podklady, ktoré máte a na prípadné chýbajúce doklady upozorniť likvidátora.
 
Čo zahŕňa pripoistenie autoasistencie a ako autoasistencia funguje?
Autoasistencia funguje na území SR aj v zahraničí, a to tak, že je nevyhnutné zatelefonovať na asistenčnú linku. Ak pôjde o malé opravy na mieste, hradíme príjazd asistenčnej služby a jednu hodinu práce (materiál hradí klient), pri zložitejších poruchách bude asistenčná služba hľadať najbližší servis, kde sa urobí diagnostika vozidla. Toto odtiahnutie sa hradí z pripoistenia do výšky reálnych nákladov. Ak by sa vozidlo dalo opraviť do 5 dní, opraví sa (tu hradíte diagnostiku aj opravu). My v tomto prípade hradíme buď ubytovanie posádky vozidla:
 • v zahraničí dve noci za 80 EUR/os/noc, max. 2 noci,
 • v SR 80 EUR/os/noc, max. 1 noc,
alebo náhradnú dopravu do cieľa cesty alebo domov (vlakom, autobusom) do výšky reálnych nákladov.
Ak by sa vozidlo nedalo opraviť do 5 dní, odtiahneme ho do limitu 2 200 EUR do SR.
V rámci variantu poistenia Opakovaných výjazdov platí pripoistenie len prvých 30 dní.
Odkaz na brožúru nájdete nižšie.
INFORMÁCIE O PRIPOISTENÍ AUTOASISTENCIE
Dá sa poistiť aj potápanie v zahraničí?
Áno, naše cestovné poistenie pokrýva aj potápanie v zahraničí. Je tu však dôležité, do akej hĺbky sa budete potápať. Potápanie rozdeľujeme do kategórií športu takto:
 • potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou do 10 metrov s inštruktorom alebo bez inštruktora, ale len za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu na prevádzkovanie danej aktivity (bežný šport – zahrnuté v základnom variante cestovného poistenia);
 • potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou nad 10 metrov s inštruktorom alebo bez inštruktora, ale len za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu na prevádzkovanie danej aktivity (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
 • jaskynné potápanie (nepoistiteľný šport);
 • potápanie pod ľadom (nepoistiteľný šport);
 • technické potápanie (nepoistiteľný šport).
Dokedy musím nahlásiť udalosť?
Udalosť odporúčame nahlásiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu. Maximálna lehota na nahlásenie sú štyri roky. Pri nárokoch z poistenia trvalých následkov sa môžu trvalé následky nahlásiť po ich ustálení, najskôr však po 1 roku a najneskôr po 3 rokoch odo dňa úrazu.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Je cestovné poistenie účinné už v deň uzavretia?
Cestovné poistenie môže byť účinné už 4 hodiny po uzavretí. Je však nevyhnutné, aby sa do 4 hodín od uzavretia zrealizovala samotná platba (zadanie neodvolateľného bankového príkazu). Cestovné poistenie však môžete uzavrieť len pred odchodom zo Slovenskej republiky. Cestovné poistenie uzavreté po prekročení štátnych hraníc Slovenskej republiky sa bude považovať za neplatné
Je možné sa u vás poistiť aj na lyžovanie mimo zjazdovky (tzv. freeride)?
Áno, tento šport sa radí medzi rizikové a je možné ho v rámci cestovného poistenia do zahraničia pripoistiť.
 
Je možné si u vás pri cestovaní poistiť jachting?
Cestovné poistenie zahŕňa aj jachting v zahraničí. Záleží však na tom, o aký typ plavby ide. Jachting rozdeľujeme do kategórií športov takto:
 • jachting – okrem oceánskej plavby (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
 • jachting – oceánska plavba (nepoistiteľný šport).
Kde nájdem číslo poistnej zmluvy?
Číslo poistnej zmluvy nájdete v PKpass, ak si ho stiahnete do mobilu, na asistenčnej kartičke alebo zmluve o poistení.
 
Kde nájdem potvrdenie o zodpovednosti do Talianska?
Pri uzavretí poistenia cez naše stránky Vám do e-mailu príde potrebné potvrdenie automaticky. Toto potvrdenie platí len v prípade, že sa predloží spoločne s platnou poistnou zmluvou alebo asistenčnou kartičkou o poistení.

Potvrdenie do Talianska

Kde všade platí územný rozsah Európa?
Zóna Európa zahŕňa územnú oblasť Európy a ďalej Rusko (vrátane ázijskej časti), Izrael, Gruzínsko, Turecko, Tunisko, Kanárske ostrovy, Egypt a Maroko.
 
Kedy a akým spôsobom dostanem doklady k cestovnému poisteniu?
Poistnú zmluvu a asistenčnú kartu posielame spolu so všeobecnými poistnými podmienkami e-mailom najneskôr do jednej hodiny po uzavretí.
 
Kedy si môžem nárokovať poistné plnenie z trvalých následkov z úrazového poistenia?
Za poistnú udalosť považujeme úraz, ktorý utrpíte počas cesty a ktorý vám spôsobí trvalé následky, alebo vám spôsobí smrť. Trvalé následky hodnotíme po ich ustálení, najskôr však po 1 roku a najneskôr po 3 rokoch odo dňa, keď sa úraz stal.
 
Kryje cestovné poistenie covid?
Informácie týkajúce sa krytia COVID nájdete na stránke https://www.axa-assistance.sk/covid/.

 
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Kompletný zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti neposielame. V posielaných dokumentoch alebo vo svojej kartičke PKpass v telefóne (ak ste si ju stiahli) nájdete zdravotnícke zariadenia v celej Európe, ktoré môžete navštíviť.
 
ODKAZ NA MAPU ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ
Môžem sa poistiť, aj keď mám chronické ochorenie?
Chronické ochorenie je vrodené alebo v priebehu života získané dlhodobo pomaly sa rozvíjajúce ochorenie, ktoré bolo diagnostikované pred začiatkom poistenia a pri ktorom nastala v období 12 mesiacov pred uzavretím poistnej zmluvy zmena pôvodného zdravotného stavu, tzn. poistený bol následkom tohto ochorenia hospitalizovaný alebo akútne liečený, alebo uňho nastali zmena spôsobu liečenia alebo úprava medikácie. V prípade, že trpíte chronickým ochorením, odporúčame Vám, aby ste nám poslali otázku týkajúcu sa platnosti pripoistenia vrátane poslednej lekárskej správy na e-mailovú adresu zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Odpoveď vám pošleme najneskôr nasledujúci pracovný deň.
 
Môžem si poistiť domáceho miláčika?
Poistenie domácich miláčikov je súčasťou len variantu poistenia Excelent. Obsahuje poistenie veterinárnej starostlivosti 800 EUR a poistenie zodpovednosti do limitu zodpovednosti daného variantu poistenia. Domáci miláčikovia sú pes alebo mačka vo veku 3 mesiace až 10 rokov označené tetovaním alebo čipom, ktoré musia spĺňať požiadavky na vstup do danej krajiny.
Ošetrili ma v zahraničí, uhradíte mi to?
Na posúdenie Vašich nárokov je potrebné udalosť zaregistrovať. Môžete to urobiť pohodlne a online cez odkaz nižšie. Následne je dôležité predložiť potrebnú dokumentáciu. Na základe týchto informácií je možné posúdiť, či je Váš nárok v súlade s poistnými podmienkami uzavretého poistenia.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Pokrýva poistenie aj tehotenstvo?
Cestovné poistenie kryje komplikácie v tehotenstve do 26. týždňa vrátane. Komplikácie v neskoršom týždni alebo pri rizikovom tehotenstve patria spolu s pôrodom do výluk z poistenia.
 
Pokrýva poistenie zodpovednosti aj škodu spôsobenú pri práci?
Nie, poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa len škodu spôsobenú v rámci bežného občianskeho života.
 
Ponúkate pripoistenie rizikových športov?
Súčasťou poistenia sú športy vykonávané na rekreačnej úrovni, ich prehľad je tu. Prehľad rizikových športov, ktoré je možné pripoistiť, nájdete tu. V tomto zozname sú uvedené všetky nepoistiteľné športy (strana 3). Pripoistenie rizikových športov nekryje profesionálne vykonávanie športovej činnosti, či už za odmenu, alebo bez honorára.

 
Potrebujem do zahraničia kartičku poistenca?
Kartička Európskeho preukazu poistenca (EHIC – European health insurance card), na Slovensku známa ako preukaz poistenca, Vás chráni aj pri zahraničných cestách v rámci Európskej únie. Niektoré zdravotnícke zariadenia v zahraničí Vás môžu ošetriť len pri predložení tejto kartičky. Od zdravotníckeho zariadenia závisí, či bude pri ošetrení akceptovať cestovné poistenie alebo Európsky preukaz poistenca.
Prečo odo mňa vyžadujete výpis zo zdravotnej dokumentácie od môjho praktického lekára?
Ako asistenčná služba sme oprávnení žiadať od Vás výpis zo zdravotnej dokumentácie zo Slovenskej republiky s cieľom posúdiť likviditu Vášho prípadu. Ak sa stále nachádzate v zahraničí, môžeme požiadať o výpis za Vás, ak sa však už nachádzate na Slovensku, môžeme Vás požiadať o spoluprácu. Dokumentáciu vyžadujeme kvôli posúdeniu Vášho zdravotného stavu. Všetky poskytnuté informácie sú u nás v bezpečí a s nikým sa o ne nikdy nedelíme.
 
Prečo potrebujem doklad o vycestovaní?
Ak máte uzavreté poistenie s opakovanými výjazdmi, ktoré sú podmienené maximálnou dĺžkou pobytu v zahraničí 90 dní, je nevyhnutné doložiť dokument, na základe ktorého si overíme, že ošetrenie prebehlo v tejto lehote.
 
Prečo ste moju udalosť zamietli?
Pri preskúmaní udalosti sme dospeli k záveru, že Váš nárok je v rozpore s poistnými podmienkami, alebo je priamo vo výlukách z poistenia. Je možné aj to, že ste nám nepredložili potrebné dokumenty, a teda sme nemali inú možnosť, než nárok zamietnuť.
 
V zahraničí nastala poistná udalosť. Ako ju môžem nahlásiť?
Pre posúdenie Vašich nárokov je potrebné udalosť zaregistrovať. Môžete to urobiť pohodlne a online cez odkaz nižšie. Následne je dôležité predložiť potrebnú dokumentáciu. Na základe týchto informácií je možné posúdiť, či je Váš nárok v súlade s poistnými podmienkami uzavretého poistenia.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na územie Slovenskej republiky?
Len poistenie opakovaných výjazdov vo všetkých variantoch kryje na území Slovenskej republiky výjazd Horskej služby, a to do limitu 10 000 EUR. Žiadne iné limity si nemožno pri udalosti na Slovensku nárokovať.
 
Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na územie Slovenskej republiky?
Nie, cestovné poistenie platí len pre zahraničie.
 
Vzťahuje sa poistenie batožiny aj na leteckú prepravu?
Cestovné poistenie batožiny nepokrýva škody na batožine v čase, keď sú zverené dopravcovi.
 
Vzťahuje sa zodpovednosť za spôsobenú škodu aj na požičané vozidlo?
Nie, požičané veci patria do výluk z poistenia, rovnako ako vedenie a prevádzka motorového vozidla. Môžete však na vozidlo požičané zo zahraničnej autopožičovne uzavrieť pripoistenie spoluúčasti požičaného vozidla.  
 
Za ako dlho mi preplatíte vzniknuté nároky?
Legislatíva Slovenskej republiky nám stanovuje lehotu na vybavenie 30 dní. Všetko sa však snažíme vybaviť čo najrýchlejšie po prijatí všetkých potrebných dokladov. Nekompletné doklady predlžujú čas riešenia udalosti.
 
Zahŕňa cestovné poistenie aj zásah Horskej služby a prepravu vrtuľníkom?
Ak sú ohrozené zdravie alebo život poisteného, pokrýva cestovné poistenie aj záchranné a vyslobodzovacie práce a nevyhnutnú prepravu vrtuľníkom na ošetrenie v zahraničí, a to až do limitu liečebných nákladov.
 
Pri opakovaných výjazdoch kryje poistenie vo všetkých variantoch na území Slovenskej republiky výjazd Horskej služby, a to do limitu 10 000 EUR.
 
 
Zahŕňa cestovné poistenie aj zásah Horskej služby a prepravu vrtuľníkom?
Ak sú ohrozené zdravie alebo život poisteného, pokrýva cestovné poistenie aj záchranné a vyslobodzovacie práce a nevyhnutnú prepravu vrtuľníkom na ošetrenie, a to až do limitu liečebných nákladov.
 
Zahŕňa zóna Európa aj Veľkú Britániu?
Áno, zóna Európa zahŕňa všetky štáty, ktoré patria pod územnú oblasť Európy a ďalej aj Izrael, Turecko, Tunisko, Gruzínsko, Kanárske ostrovy, Egypt, Maroko, celé Rusko (vrátane ázijskej časti), s výnimkou Slovenskej republiky.
 
Zdravotné poistenie cudzincov
Aké sú varianty poistenia pre cudzincov?
Toto poistenie ponúkame v dvoch variantoch, ktoré sa líšia rozsahom poskytovaných služieb:
 • Nutná a neodkladná starostlivosť – poistenie pokrýva nevyhnutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu, hospitalizáciu v nemocnici, ambulantne predpísané lieky, ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov, prepravu do zdravotníckeho zariadenia, repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných pozostatkov do materskej krajiny poisteného.
 • Komplexné poistenie – poistenie pokrýva ambulantnú starostlivosť, ústavnú a liečebnú starostlivosť (vrátane diagnostickej, preventívnej, pohotovostnej a dispenzárnej starostlivosti), záchrannú službu, dopravu chorého a poskytnutie ambulantne predpísaných liekov, repatriáciu poisteného alebo telesných pozostatkov poisteného. Ďalej tiež starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa zvoleného variantu.
ZDRAVOTNÉ POISTENIE CUDZINCOV

 
Ako mám postupovať pri škodovej udalosti?
Pred každou návštevou lekára odporúčame kontaktovať našu asistenčnú linku. Telefónny kontakt budete mať k dispozícii na asistenčnej kartičke, ktorú vám pošleme na e-mail po prijatí platby za poistenie. Naši operátori sa s vami v prípade vzniku škody dohodnú na ďalšom postupe.
Aký je najvyšší limit poistného plnenia?
Celkový limit pri oboch typoch zdravotného poistenia je stanovený na 60 000 eur.
Idem na Slovensko pracovať, vzťahuje sa zdravotné poistenie cudzincov i na pracovný pobyt?
Áno, oba typy zdravotného poistenia kryjú turistické, študijné i pracovné pobyty na území Slovenska.
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti nezasielame.
Platí zdravotné poistenie cudzincov i na území Schengenského priestoru?
Oba typy poistenia platia na území Schengenského priestoru. Dĺžka jednotlivého pobytu mimo územia Slovenska u Komplexného zdravotného poistenia však nesmie presiahnuť 30 dní. 
Spĺňajú obe varianty zdravotného poistenia podmienky pre udelenie víza do SR?
Áno, naše zdravotné poistenie cudzincov spĺňa podmienky pre povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.
Vzťahuje sa poistenie i na tehotenstvo a pôrod?
Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti pokrýva iba komplikácie do 18. týždňa vrátane. Komplikácie po 18. týždni tehotenstva, pôrod, komplikácie rizikového tehotenstva i šestonedelie nie sú v poistení zahrnuté.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov

 • vo variante Štandard zahŕňa starostlivosť v tehotenstve po 3-mesačnej čakacej lehote odo dňa začiatku poistnej doby a pôrod po uplynutí 8-mesačnej čakacej lehoty odo dňa začiatku poistenia.
 • Varianta Matka zahŕňa starostlivosť v tehotenstve i pôrod bez čakacích lehôt, pričom je súčasťou i prípadná ďalšia popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca. Pokiaľ je Komplexné zdravotné poistenie uplatnené na území Schengenu mimo SR, platia preň rovnaké podmienky ako pri poistení Nutnej a neodkladnej starostlivosti.