Otázky a odpovede
Vyberte si produkt, čo vás zaujíma

Vyberte si fáze poistenie

Na čo máte dotaz

Cestovne poistenie
Ako sa rieši poistná udalosť v USA?
Ak po ošetrení alebo návrate do krajiny dostanete tzv. Statements (žiadosti o úhradu za ošetrenie), nemusíte sa znepokojovať.
Tieto žiadosti môžete dostávať ešte dlho po ukončení liečby. V USA je to bežné pri poistných udalostiach.
Odporúčame, aby ste tieto Statements neplatili. Obdržané Vyhlásenie vždy zašlite nášmu asistenčnému tímu pre poistné udalosti na adresu claims.travel@axa-assistance.cz spolu s referenčným číslom prípadu.
 
Čím sa rozumie zaplatenie zmluvy pri metóde platby bankovým prevodom?
Zaplatením poistného sa rozumie zadanie neodvolateľného bankového príkazu.
Čo robiť v prípade poistnej udalosti v USA?
Vždy je najlepšie kontaktovať linku pomoci telefonicky alebo prostredníctvom chatu - kontaktné údaje budete mať v telefóne na karte linky pomoci, ktorú si  po zakúpení poistenia stiahnite do telefónu. Na infolinke vám poskytnú všetky relevantné informácie a poučia vás o ďalšom postupe.
Ten je následovný:
  • V zdravotníckom zariadení predložte kartu s fakturačnou adresou PPO Insurance through United Healthcare (odkaz nižšie). Spoločnosť United Healthcare Global je naším partnerom v oblasti likvidácie poistných udalostí v USA.
  • Vyplňte formulár ROI (odkaz nižšie) a pošlite nám ho na e-mailovú adresu info@axa-assistance.cz. Podpísaním formuláru nás oprávňujete komunikovať so zdravotníckym zariadením v súvislosti s Vašou liečbou a stavom.
  • Pri ošetrení si od svojho lekára vyžiadajte úplnú lekársku správu. Lekárska správa musí obsahovať podrobné informácie o Vašom zdravotnom stave - anamnézu, diagnózu, plán liečby a lieky. Discharge Instructions (DC) alebo After Care Instructions (ACI) nie sú lekárskou správou. Ak vám lekár odmietne vystaviť lekársku správu, požiadajte ho o vyplnenie formulára Medical report (odkaz nižšie). Ide však o núdzové riešenie. Formulár nemusí byť dostatočný na ďalšie riešenie nároku. Zdravotnícke zariadenie je povinné vydať vám lekársku správu.
PPO - INSURANCE THROUGH UNITED HEALTHCARE
FORMULÁR ROI
MEDICAL REPORT
Dá sa u vás poistiť aj lyžovanie mimo zjazdovky (tzv. freeride)?
Áno, tento šport je zaradený medzi rizikové a je možné ho v rámci cestovného poistenia do zahraničia pripoistiť.
Je cestovné poistenie účinné už v deň uzavretia?
Variant krátkodobého cestovného poistenia môže byť účinný už 4 hodiny po uzavretí. Je však nevyhnutné, aby do 4 hodín od uzavretia bola uskutočnená samotná platba (zadanie neodvolateľného bankového príkazu). Cestovné poistenie však môžete uzavrieť iba pre odchodom zo Slovenskej republiky. Cestovné poistenie uzavreté po prekročení štátnych hraníc Slovenskej republiky bude považované za neplatné. 
Je možné si poistiť aj potápanie v zahraničí?
Áno, naše cestovné poistenie pokrýva aj potápanie v zahraničí. Tu je však dôležité, do akej hĺbky sa budete potápať. Potápanie rozdeľujeme do kategórií športov takto:
  • potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou do 10 metrov s inštruktorom alebo bez inštruktora, ale iba za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu prevádzkovať danú aktivitu (bežný šport – zahrnuté v základnom variante cestovného poistenia);
  • potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou nad 10 metrov s inštruktorom alebo bez inštruktora, ale iba za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu prevádzkovať danú aktivitu (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
  • jaskynné potápanie (nepoistiteľný šport);
  • potápanie pod ľadom (nepoistiteľný šport);
  • technické potápanie (nepoistiteľný šport).
Je možné si u vás pri cestovaní poistiť jachting?
Cestovné poistenie zahŕňa aj jachting v zahraničí. Záleží však, o aký typ plavby ide. Jachting rozdeľujeme do kategórií športov takto:
  • jachting – okrem oceánskej plavby (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
  • jachting – oceánska plavba (nepoistiteľný šport).
Kde nájdem možnosť uzatvorenia pripoistenia storna cesty?
Aktuálne nájdete možnosť uzatvorenia pripoistenia storna cesty na našich stránkach iba k produktu Celoročného cestovného poistenia (Viac ciest). Pri jednorazovom cestovnom poistení je predaj pripoistenia storna cesty momentálne pozastavený. 
 
Pokiaľ je u Celoročného cestovného poistenia pripoistenie storna cesty dohodnuté menej ako 15 dní pred dátumom odjazdu, poskytneme poistné plnenie iba z poistenia zmeškania odchodu alebo predčasného návratu. Poistenie sa vzťahuje na zrušenie cesty, zmeškanie odchodu a predčasný návrat zo závažného dôvodu (napr. hospitalizácia, úraz), ktorý nastane na území SR. Ochráni vás pred platbou stornopoplatkov cestovnej kancelárii, hoteliu, leteckej spoločnosti a pod. Pri predčasnom návrate vám zaplatíme náklady na spiatočnú cestu a tiež kompenzáciu nevyužitej dovolenky.
 
Kde všade platí územný rozsah Európa?
Zóna Európa zahŕňa územnú oblasť Európy a ďalej tiež Rusko (vrátane ázijskej časti), Izrael, Gruzínsko, Turecko, Tunisko, Kanárske ostrovy, Egypt a Maroko.
Kedy a akou cestou dostanem doklady k cestovnému poisteniu?
Poistnú zmluvu a asistenčnú kartu zasielame spolu so všeobecnými poistnými podmienkami e-mailom ihneď po uzavretí poistenia.
Musím si na lyžovanie po vyznačených trasách uzatvárať pripoistenie rizikových športov?
Lyžovanie a snoubording po vyznačených trasách do výšky 3 500 m n. m. (okrem skokov) zaraďujeme medzi bežné športy, ktoré sú v cestovnom poistení automaticky zahrnuté.
Pokrýva poistenie aj tehotenstvo?
Cestovné poistenie pokrýva komplikácie v tehotenstve do 26. týždňa vrátane. Komplikácie v neskoršom týždni alebo pri rizikovom tehotenstve spadajú spolu s pôrodom do výluk z poistenia.
Pokrýva poistenie zodpovednosti aj škodu, ku ktorej došlo pri práci?
Nie, poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa iba škodu spôsobenú v rámci bežného občianskeho života.
Vzťahuje sa poistenie batožiny aj na leteckú prepravu?
Cestovné poistenie batožiny nepokrýva škody na batožine v čase, keď je zverená dopravcovi.
Vzťahuje sa zodpovednosť za spôsobenú škodu aj na požičané vozidlo?
Nie, požičané veci spadajú do výluk z poistenia, rovnako ako riadenie a prevádzka motorového vozidla.Môžete si však pre vozidlo požičané zo zahraničnej autopožičovne dojednať Pripoistenie spoluúčasti zapožičaného vozidla.
Zahŕňa cestovné poistenie aj zásah horskej služby a prepravu helikoptérou?
Ak je ohrozené zdravie alebo život poisteného, cestovné poistenie pokrýva aj záchranné a vyslobodzovacie práce a nevyhnutnú prepravu helikoptérou na ošetrenie, a to až do limitu liečebných výdavkov.
Zahŕňa zóna Európa aj celé Rusko? Je možné tejto údaj uviesť do zmluvy ako potvrdenie o poistení?
Zóna Európa zahŕňa celé územie Ruska (európsku aj ázijskú časť). Tento údaj do zmluvy, bohužiaľ, uviesť nemôžeme. Na vyžiadanie vám však radi pripravíme potvrdenie o poistení zvlášť, a to v českom alebo anglickom jazyku.
Zdravotné poistenie cudzincov
Ako mám postupovať pri škodovej udalosti?
Pred každou návštevou lekára odporúčame kontaktovať našu asistenčnú linku. Telefónny kontakt budete mať k dispozícii na asistenčnej kartičke, ktorú vám pošleme na e-mail po prijatí platby za poistenie. Naši operátori sa s vami v prípade vzniku škody dohodnú na ďalšom postupe.
Aký je najvyšší limit poistného plnenia?
Celkový limit pri oboch typoch zdravotného poistenia je stanovený na 60 000 eur.
Idem na Slovensko pracovať, vzťahuje sa zdravotné poistenie cudzincov i na pracovný pobyt?
Áno, oba typy zdravotného poistenia kryjú turistické, študijné i pracovné pobyty na území Slovenska.
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti nezasielame.
Platí zdravotné poistenie cudzincov i na území Schengenského priestoru?
Oba typy poistenia platia na území Schengenského priestoru. Dĺžka jednotlivého pobytu mimo územia Slovenska u Komplexného zdravotného poistenia však nesmie presiahnuť 30 dní. 
Spĺňajú obe varianty zdravotného poistenia podmienky pre udelenie víza do SR?
Áno, naše zdravotné poistenie cudzincov spĺňa podmienky pre povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.
Vzťahuje sa poistenie i na tehotenstvo a pôrod?
Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti pokrýva iba komplikácie do 18. týždňa vrátane. Komplikácie po 18. týždni tehotenstva, pôrod, komplikácie rizikového tehotenstva i šestonedelie nie sú v poistení zahrnuté.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov vo variante Štandard zahŕňa starostlivosť v tehotenstve po 3-mesačnej čakacej lehote odo dňa začiatku poistnej doby a pôrod po uplynutí 8-mesačnej čakacej lehoty odo dňa začiatku poistenia. Variant Matka zahŕňa starostlivosť v tehotenstve i pôrod bez čakacích lehôt, pričom je súčasťou i prípadná ďalšia popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca. Pokiaľ je Komplexné zdravotné poistenie uplatnené na území Schengenu mimo SR, platia preň rovnaké podmienky ako pri poistení Nutnej a neodkladnej starostlivosti.