Popis cestovného poistenia

Ponúkame najširšiu ponuku cestovného poistenia. Nezáleží, či idete na týždeň s rodinou k moru, chystáte  sa na pracovnú cestu do zahraničia alebo plánujete celý rok študovať na druhom konci sveta. Poistenie si prispôsobíte presne tak, ako potrebujete, vďaka niekoľkým poistným programom podľa rozsahu krytia vašich rizík, veku a charakteru vašej cesty a širokej škále pripoistenia.


Poistenie liečebných výdavkov

Kryje poistenému akútne ochorenie alebo úraz, ktoré si vyžaduje nutné a neodkladné liečenie v zahraničí s možnosťou krytia až 20 000 000 €.

V poistení je zahrnuté:

 • nevyhnutné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu;
 • nevyhnutné lekárske ošetrenie;
 • pobyt v nemocnici (hospitalizácia); diagnostické vyšetrenie, liečenie vrátane operácie, anestézia, lieky, materiál a náklady na nemocničnú stravu;
 • lieky predpísané lekárom;
 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov;
 • preprava z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia;
 • náklady na prepravu (repatriáciu) späť na územie Slovenskej republiky;
 • náklady na prepravu telesných pozostatkov späť na územie Slovenskej republiky.

Úrazové poistenie

Obsahuje finančné plnenie v prípade smrti úrazom a trvalých následkov až do limitu 600 000 €.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil, až do výšky 2 000 000 €

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu poisteného vzniknutú:

 • na zdraví alebo na živote poškodeného;
 • poškodením, zničením alebo stratou veci

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby obvyklé na daný účel cesty.

Nárok na poistné plnenie vznikne pri poškodení, zničení, odcudzení batožiny alebo ich obsahu (napr. živelnou udalosťou, lúpežou z ubytovacieho zariadenia, krádežou vlámaním do dopravného prostriedku a pod.).

Zahrnuté poistenie batožiny sa nevzťahuje na elektroniku, vrátane fotoaparátov, kamier a počítačov, športové vybavenie (výnimkou sú lyže a snoubordy), ale je možnosť si tieto veci pripoistiť až do výšky 20 000 €.

Poistenie omeškania batožiny

Poistením omeškania batožiny sa rozumie omeškanie dodania batožiny leteckým dopravcom o 6 hodín alebo viac od okamihu pristátia v cieľovej destinácii, ktorá sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky.

Poistenie omeškania letu

Poistenie omeškania letu sa vzťahuje na komplikácie spojené s omeškaním odletu oproti údaju letového poriadku o 6 a viac hodín. Zahŕňa úhradu výdavkov na stravu, občerstvenia a základné hygienické potreby.

Poistenie nevyužitej dovolenky

Vzťahuje sa na situácie, ktoré svojím závažným charakterom donútia k predčasnému návratu z dovolenky.

Príkladom môže byť úmrtie osoby blízkej poistenému alebo iná zložitá životná situácia.

Poistenie predčasného návratu

Vzťahuje sa na situácie, ktoré svojím závažným charakterom donútia k predčasnému návratu z dovolenky, pri ktorom nie je možné použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok. Príkladom môže byť úmrtie alebo hospitalizácia osoby blízkej poistenému.

Poistenie asistenčných služieb

Cieľom je poskytnúť pomoc pri udalostiach súvisiacich s cestou či pobytom v zahraničí v nasledujúcich situáciách:

a) Turistické informácie:

 • informácie o zastupiteľských úradoch a konzulátoch
 • informácie o dokladoch nutných na vstup do krajiny
 • informácie o finančnej sume nutnej na vstup do krajiny
 • aktuálne kurzy mien
 • priemerné ceny základných komodít
 • klimatické pomery a predpovede počasia
 • stupeň všeobecnej bezpečnosti v cieľovej krajine

b) Lekárske informácie:

 • informácie o všeobecnej úrovni lekárskej starostlivosti v krajine
 • informácie o nutnosti očkovania
 • dodanie adries imunologických zariadení
 • informácie o výskyte epidémií
 • zahraničné ekvivalenty slovenských liekov a ich dostupnosť
 • špecifické zdravotné riziká lokalít a prvá pomoc

c) Telefonická pomoc v núdzi:

 • rady, informácie, pomoc pri riešení situácií núdze
 • vyhľadanie právnika, adresy úradu

d) Tlmočenie a preklady:

 • telefonické tlmočenie pri policajnej kontrole
 • tlmočenie pri styku s administratívou a lekárskym zariadením
 • telefonické tlmočenie a rady pri vyplňovaní dokladov
 • sprostredkovanie prekladov a uzrozumení s dokladmi telefaxom
 • sprostredkovanie tlmočníka pri policajnom vyšetrovaní
 • sprostredkovanie tlmočníka pri súdnom konaní

e) Strata dokladov:

 • pomoc pri vystavení náhradných osobných dokladov
 • pomoc pri vystavení náhradného vodičského oprávnenia
 • vystavenie náhradného potvrdenia o poistení
 • doprava do miesta vystavenia dokladu
 • doručenie náhradných dokladov do miesta pobytu

Poistenie právnej asistencie

I. Telefonická služba právnych informácií

 • Adresy a kontaktné údaje inštitúcií a dodávateľov služieb v SR alebo zahraničí
 • Informácie o cieľovej krajine – potrebné cestovné doklady, špecifické podmienky a požiadavky
 • Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami v SR alebo zahraničí
 • Informácie súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel

II. Administratívno-právne asistencie

 • Informácie o postupoch pri riešení problémových situácií
 • Asistencia pri strate alebo krádeži dokladov
 • Asistencia pri komunikácii v cudzom jazyku
 • Asistencia pri sprostredkovaní služieb
 • Komunikovanie s orgánmi polície, colnej správy alebo s inými úradmi
 • Asistenčné služby v prípade väzby poisteného 

III. Právna ochrana

Pomoc pri nájdení riešenia poistnej udalosti v súdnom konaní, prípadne ďalej v exekučnom konaní, právnym zastúpením v týchto oblastiach:

 • Trestné konanie po dopravnej nehode
 • Priestupkové konanie po dopravnej nehode
 • Nárok na náhradu škody
 • Spor zo spotrebiteľských vzťahov s miestnym poskytovateľom služieb

Pripoistenie Rizikových športov

Cestovné pripoistenie, ktoré sa vzťahuje aj na udalosti, ku ktorým došlo pri prevádzkovaní rizikových športov ako na rekreačnej, tak aj profesionálnej úrovni.

Príklady športov: americký futbal, atletika, cyklokros, hokej, jachting – pobrežná plavba, jazda na koni, motokáry, motoristické vodné športy, rekreačné potápanie s použitím dýchacích prístrojov s inštruktorom do miest s hĺbkou do 10 metrov, kajak, kanoe alebo rafting stupňa náročnosti WW2 a WW3, safari, surfing, windsurfing, skateboarding, kiting, parasailing, vysokohorská turistika na Via Ferrata stupňa náročnosti B a C.

Pripoistenie Extrémnych športov

Cestovné pripoistenie, ktoré sa vzťahuje aj na udalosti, ku ktorým došlo pri prevádzkovaní extrémnych športov ako na rekreačnej, tak aj profesionálnej úrovni.

Príklady športov: bojové športy, alpinizmus, kaňoning, freeride, freeskiing, horolezectvo, jachting – morská plavba, jazda v „U“ rampe (lyže, snoubord), paraglajding a závesné lietanie (rogalo), parašutizmus, kajak, kanoe alebo rafting stupňa náročnosti WW4 a WW5, skialpinizmus, snowkiting, snowrafting, zjazd na horských bicykloch.

Dokumenty

Vseobecne poistne podmienky
Pripoistenie Bezpecny Domov
Pripoistenie Dovolenka bez starosti
Pripoistenie Bezstarostni rodicia