Úvodná stránka > Produkty pre vás > Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti Všeobecné informácie

Zdravotné poistenie cudzincov je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia. Poistenie spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Zb., o pobyte cudzincov na území Slovenska, v znení neskorších predpisov, a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.   

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti je určené cudzincom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky maximálne 90 dní a žiadajú o krátkodobé vízum alebo zamýšľajú pobývať na území Slovenska dlhšie než 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt.

Poistenie je platné v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti na území celého Schengenského priestoru.

Z poistenia sú hradené náklady na:
  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizáciu v nemocnici
  • ambulantne predpísané lieky
  • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
  • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny poisteného

Rozsah poistenia: 

Poistenie kryje študijný, turistický i pracovný pobyt Podrobný popis asistenčných služieb vrátane limitov poistného plnenia nájdete v poistných podmienkach.

Dokumenty: 

Poistné podmienky pre zdravotné poistenie cudzincov (anglicky a slovensky)
Poistné podmienky pre zdravotné poistenie cudzincov (rusky a slovensky)