Žiadosť o ukončenie poistnej zmluvy


2/2 Zvolená forma ukončenia poistnej zmluvy
podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), a zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku (ďalej len „ZoFSD“):

Prosíme, vyberte dôvod úkončenia poistnej zmluvy