Úvodná stránka > Produkty pre vás > Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Celoroční cestovní pojištění

O poistení

Keď sa v zahraničí niečo stane, chcete sa obrátiť na niekoho spoľahlivého. A práve na to je tu naša profesionálna asistenčná služba, ktorá sa o vás postará. K dispozícii vám budeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni a vďaka širokej sieti pobočiek vám pomôžeme kdekoľvek na svete.

Ochránime vás

Pred platbou za ošetreniehospitalizáciu alebo prevozy sanitkou.

Pri trvalých následkoch po úraze až do výšky 40 000 €

Ak spôsobíte škodu niekomu inému.

Keď vám zlodeji z izby ukradnú batožinu.

Pokiaľ sa vám omešká/zruší let alebo dopravca neskoro doručí kufre.
 

Podrobnejšie informácie

Poistenie liečebných výdavkov
Základnou súčasťou cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných výdavkov, ktoré chránia pred nečakanými výdavkami za liečbu v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré vyžadujú neodkladné liečenie v zahraničí, a to s možnosťou krytia až 20 000 000 €. Poistenie kryje i zásah horskej služby, je teda takmer nutnosťou pri cestovaní do hôr.

Pri uzavretí pripoistenia chronických ochorení platí i pre chronické ochorenia, t. j. ochorenia, pri ktorých v posledných 12 mesiacoch pred vycestovaním došlo k zmene liečby alebo zmene zdravotného stavu.

Pokrývá:

 • nevyhnutné vyšetrenia potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu,
 • nevyhnutné lekárske ošetrenia,
 • pobyt v nemocnici (hospitalizáciu),
 • diagnostické vyšetrenia, liečenie vrátane operácie, anestézie, lieky, materiál a náklady na nemocničnú stravu,
 • lieky predpísané lekárom,
 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov,
 • prepravu z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia,
 • zásah horskej služby a/alebo preprava vrtuľníkom, pokiaľ to zdravotný stav poisteného vyžaduje,
 • náklady na prepravu späť na územie Slovenskej republiky (tzv. repatriácia),
 • náklady na prepravu telesných pozostatkov späť na územie Slovenskej republiky,
 • pobyt s dieťaťom v nemocnici v prípade jeho hospitalizácie,
 • asistenciu pri návrate do miesta bydliska pri zníženej pohyblivosti následkom poistnej udalosti (keď sa napr. vrátite do SR so zlomenou nohou, odvezieme z letiska vás i vaše auto).

 

Asistenčné služby

Zahŕňajú poskytovanie rád a informácií poistenému pri udalostiach súvisiacich s cestou či pobytom v zahraničí. Asistenčná služba je vám k dispozícii najmä telefonicky, a to nepretržite 24 hodín denne v niekoľkých svetových jazykoch.
 

Právna asistencia
Predmetom poistenia právnej asistencie je ochrana oprávnených záujmov poisteného, a to najmä pri trestnom alebo priestupkovom konaní po dopravnej nehode alebo v prípade vzniku nároku na náhradu škody alebo ujmy.

Lifestyle asistencia
V rámci lifestyle asistencie môže klient využiť asistenčnú službu pre zaistenie rezervácie v ubytovacom zariadení, cestovných lístkov na miestnu alebo medzinárodnú dopravu, zaistenie prenájmu vozidla alebo služieb sprievodcov, tlmočníkov a i. (v rámci tohto poistenia je poskytovaná iba organizácia požadovaných služieb – náklady súvisiace s ich poskytnutím hradí poistený).

Úrazové poistenie
Obsahuje finančné plnenie v prípade smrti úrazom a trvalých následkov až do 40 000 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
Je súčasťou variantu Excelent a Komfort. Pokrýva škodu, ktorú poistený spôsobil druhej osobe, a to až do výšky 250 000 € za škodu na zdraví, 125 000 € za škodu na majetku a 35 000 € za následné finančné škody – zmarený zisk a zníženie spoločenského uplatnenia (iba pri variante Excelent).
Poistenie batožiny
Vzťahuje sa na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby obvyklé pre daný účel cesty.

Nárok na poistné plnenie vzniká pri poškodení, zničení alebo odcudzení batožiny (popr. ich obsahu) krádežou vlámaním či lúpežou vrátane straty alebo odcudzenia osobných dokladov.

Poistenie batožiny zahŕňa tiež elektroniku (fotoaparáty, kamery, počítače) a športové vybavenie potrebné na prevádzkovanie poisteného športu. Variant Excelent zahŕňa tiež poistenie obchodného vybavenia (veci potrebné na výkon povolania vrátane vecí náležiacich zamestnávateľovi).
Poistenie cestovania lietadlom
Je určené pre letecké zahraničné cesty a pomáha riešiť komplikácie spojené s cestovaním lietadlom. Vzťahuje sa na omeškanie dodania batožiny alebo omeškanie odletu o 6 a viac hodín, popr. na úplné zrušenie letu zo strany dopravcu.

Pri omeškaní dodania batožiny poistenie pokrýva náklady na kúpu základných hygienických potrieb a oblečenia.

Pri omeškaní či zrušení letu sú z poistenia kryté finančné prostriedky vynaložené na občerstvenie a hygienické prostriedky pri čakaní na omeškaný/zrušený let. Pokryté sú tiež náklady na dopravu do miesta odletu nadväzujúceho/náhradného letu.
 

Výhody

Krytie liečebných výdavkov až 20 000 000 €
Asistenčná služba 24/7
Celosvetová sieť zmluvných zdravotníckych zariadení
Krytie bežných športov už v základnom variante poistenia
Poistenie batožiny kryje i športové vybavenie
Zvýhodnená cena pre deti do 18 rokov
Široká škála pripoistenia
   
 

Pripoistenie

Rozšírte si základný variant poistenia. U nás si vyberiete pripoistenie do zahraničia, ktoré vám bude sedieť na mieru.

Rizikové športy

Užite si svoje obľúbené športy naplno. My vás pri nich ochránime. Naplno si tak môžete užiť napríklad lyžovanie alebo surfing. Pripravili sme pre vás i prehľadné rozdelenie športov do jednotlivých kategórií

Storno zájazdu
Pokrýva stornovacie poplatky, ktoré musíte uhradiť cestovnej kancelárii alebo poskytovateľovi služieb pri zrušení cesty, letenky, cestovného lístka a samostatne objednaného ubytovania. Súčasne kryje i náklady na spiatočnú cestu v prípade predčasného ukončenia už začatej cesty a kompenzáciu za každý deň nevyužitej dovolenky, pokiaľ je cesta ukončená zo závažných dôvodov (úmrtie alebo nečakaná hospitalizácia osoby blízkej či škoda na majetku vyššia než 8 000 €).

Poistenie storna zájazdu je možné uzavrieť do 14 dní od kúpy zájazdu, pokiaľ sa poistenie uzatvára viac než 30 dní pred odjazdom. Ak kupujete zájazd menej než 30 dní pred odjazdom, musíte pripoistenie storna uzavrieť v ten istý deň. 
 

Chronické ochorenia

Ochrana v prípade prejavu chronického ochorenia v zahraničí. Okrem štandardných nákladov krytých z poistenia liečebných výdavkov zahŕňa úhradu nákladov nutných pre stabilizáciu zdravotného stavu poisteného, pokiaľ zhoršenie súvisí s chronickým ochorením. Obsahuje i krytie nákladov na nečakanú komplikáciu ambulantného ošetrenia chirurgického zákroku, ku ktorému došlo najneskôr 30 dní pred začiatkom cesty.

Pripoistenie zahŕňa krytie nákladov spojených so zhoršením chronického ochorenia, pokiaľ za posledných 12 mesiacov došlo k zmene zdravotného stavu (stabilizované chronické ochorenia sú zahrnuté v základnom rozsahu cestovného poistenia).

Pokojný rodič

Rozširuje limity poistenia liečebných výdavkov v prípade hospitalizácie dieťaťa. Takisto pokrýva pobyt v nemocnici pre oboch rodičov alebo dopravu a ubytovanie rodiča v prípade, že je dieťa v zahraničí bez rodinného príslušníka. Pre spríjemnenie rekonvalescencie poistenie zahŕňa i animačný program (klaun alebo kúzelník), ktorého pošleme až k vám domov.

Dovolenka bez starostí

Zahŕňa zdravotnú asistenciu po návrate do Slovenskej republiky, poistenie domácich maznáčikov a technickú asistenciu vozidla. Pripoistenie pokrýva dopravu k lekárovi a späť, dopravu z nemocnice po hospitalizácii a dovoz liečiv alebo potravín. Súčasťou je doprava a pobyt zvieraťa vo zvieracom útulku/hoteli.

Z poistenia domácich maznáčikov je hradená veterinárna starostlivosť pre vášho psa alebo mačku počas vášho spoločného pobytu v zahraničí. Súčasne rozširuje krytie o zodpovednosť za škodu spôsobenú zvieraťom.

Pri poruche vozidla je z pripoistenia pokrytá oprava alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu a náhradné ubytovanie v prípade nemožnosti pokračovať v ceste. Pokiaľ navyše nebude možné automobil opraviť do piatich pracovných dní, je súčasťou i prevoz vozidla späť do SR.

Pracovno-manuálne cesty

Ochráni vás pred nepríjemnými situáciami, ku ktorým došlo pri práci v zahraničí. Rozširuje základné krytie z poistenia liečebných výdavkov o manuálnu činnosť – podnikateľská činnosť, výkon povolania či zárobková činnosť iného než administratívneho charakteru.