Pozor na podvodníkov! Klienti boli kontaktovaní ľudmi, ktorí sa falošne vydávajú za zamestnancov spoločnosti AXA. Ďalšie informácie, čo robiť v prípade podozrenia, nájdete tu.
 

​Pôvod vodopádov


Vodopád je voľný pád a náhly zostup tečúcej vody z vyššej úrovne, napríklad zo strmého útesu. Zvláštny útvar riečneho koryta je spôsobený veľkými rozdielmi v úrovni; ak je koryto silne rozbité, vzniká siréna; ak je koryto stupňovité, vzniká pád, vodopád, pereje, ktoré sa pomenúvajú podľa toho, čím je stupeň menší alebo väčší. Na rieke sa môže vytvoriť aj rad vodopádov. Na tieto prírodné útvary je čarovný pohľad.

Povod-vodopadov-(1).jpegTúto zvláštnu prírodnú atrakciu, vodopád, možno vytvoriť niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je, že rieka preteká územím, ktoré je prirodzene pozvoľné, a druhým je, že vzniká eróziou. Najvyšším vodopádom na svete je Angelov vodopád a azda najznámejšími sú dva vodopády - Niagarský a Viktóriin vodopád.

Existuje mnoho podmienok, ktoré môžu viesť k vzniku vodopádu, pričom najčastejšie sa stretávajú rôzne typy hornín. V takomto prípade údolie rieky pretína vrstva obzvlášť tvrdej horniny a tečúca voda smeruje k mäkším vrstvám a eroduje ich. Časom sa sklon rieky viditeľne zmení a vytvoria sa pereje. Veľkosť krivky je ukazovateľom rozsahu erózie. Niekedy môže horninové podložie križujúce rieku v dôsledku tektonického pôsobenia popraskať alebo klesnúť, čím vznikne vodopád, alebo sa samotný tok môže vynoriť z vrcholu skaly a začať svoju cestu ako "prírodný" vodopád.

Niagarské vodopády sa nachádzajú na hranici medzi Spojenými štátmi a Kanadou, kde rieka Niagara prechádza cez strmú rímsu skalného podložia. Táto rímsa je vrstva hornín odolných voči erózii, ktorá prekrýva mäkšie horniny. Tú ničivým pôsobením vody ničí a spôsobuje eróziu a občasné zrútenie tvrdého skalného útvaru. V horských oblastiach sú vysoké vodopády často obmedzené na ústia visutých prítokových údolí, ktoré vznikajú v dôsledku zahlbovania ľadovcov v hlavných riekach. Visuté údolia sa vytvorili tam, kde hlavný tok riečneho systému klesal rýchlejšie ako jeho prítoky. Vodopády sa tvoria aj tam, kde sa pohoria alebo ich časti zdvihli, napríklad v dôsledku rozlámania zemskej kôry.

Ak plánujete cestu do zahraničia s cieľom objavovať zázraky matky prírody, vždy sa najprv uistite, že máte správne cestovné poistenie!