Otázky a odpovede
Vyberte si produkt, čo vás zaujíma

Vyberte si fáze poistenie

Na čo máte dotaz

Cestovne poistenie
Čo je Fit to fly a prečo ho potrebujem?
Ak sa Vám v zahraničí stane úraz, alebo ochoriete a následky budú viditeľné (napr. sadra, dlaha, kiahne a pod.), môžu Vás pri leteckej preprave vyzvať, aby ste predložili dokument Fit to fly. Tento dokument potvrdzuje, že ste schopný letu a obyčajne ho vystavuje ošetrujúci lekár v zahraničí.
Môžem sa odvolať proti zamietnutiu udalosti?
Odvolať sa proti rozhodnutiu poisťovne môžete pomocou kontaktného e-mailu claims.travel@axa-assistance.cz, alebo nám pošlite list na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika. Nezabudnite uviesť číslo škodovej udalosti (začína sa na 712 a je desaťmiestne), alebo číslo poistnej zmluvy. K odvolaniu priložte aj podrobný opis, s čím konkrétne nesúhlasíte a aké skutočnosti žiadate preskúmať.
Ako ma budete informovať o tom, že sa preskúmanie mojej udalosti ukončilo?
Pošleme vám informácie e-mailom na kontaktnú adresu, ktorú ste zadali pri hlásení udalosti.
 
Ako postupovať v prípade meškania batožiny?
Poistenie meškania batožiny je súčasťou len variantu poistenia Excelent. Slúži na úhradu nákladov, ktoré Vám vzniknú v dôsledku meškania batožiny spôsobeného leteckým prepravcom o viac než 6 hodín, ale nie v situáciách, keď meškanie spôsobil štrajk, prípadne iné dopravné alebo prepravné obmedzenie prebiehajúce alebo oznámené v čase odletu. Limit na poistnú udalosť je 200 EUR. Máte nárok na preplatenie základného občerstvenia a hygienických potrieb.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI
 
Ako postupovať v prípade odcudzenia/poškodenia batožiny?
Poistenie odcudzenia/poškodenia batožiny je súčasťou variantov Komfort a Excelent. Slúži na úhradu škody, ktorá Vám vznikla na batožine v dôsledku krádeže alebo vlámania. Poistenie zahŕňa batožinu, ktorá je vo Vašom vlastníctve ako poisteného a ktorú ste si so sebou vzali na cestu, alebo ktorú ste si počas cesty zaobstarali. Poistenie však nepokrýva odcudzenie a poškodenie batožiny zverenej dopravcovi, ani situácie, keď Vám odcudzili alebo poškodili batožinu v dôsledku vlámania do stanu alebo prívesu.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
 
Ako prebieha riešenie poistnej udalosti v USA?
Ak po ošetrení alebo návrate späť na Slovensko dostanete tzv. Statements (žiadosti o zaplatenie ošetrenia), vôbec sa neznepokojujte. Tieto žiadosti môžete dostávať aj dlhší čas po ošetrení. V prípade poistných udalostí v USA je to bežné. Odporúčame Vám tieto Statements nehradiť. Doručený Statement vždy prepošlite našej asistenčnej službe na adresu claims.travel@axa-assistance.cz spoločne s referenčným číslom prípadu.
 
Ako prebieha vyšetrovanie udalosti?
Udalosť je najskôr potrebné nahlásiť. Na nahlásenie udalosti je možné využiť online systém, odkaz nájdete nižšie. Po nahlásení udalosti dostanete informácie o tom, aké dokumenty je potrebné na riešenie udalosti predložiť. Hneď po doručení dokumentácie posúdime Váš nárok. V prípade potreby sa s Vami skontaktuje likvidátor. Po posúdení Vášho nároku dostane vyjadrenie, ktoré pošleme na Vami určenú e-mailovú adresu.      
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Ako si mám nárokovať storno zájazdu?
Zájazd je nevyhnutné vždy najskôr stornovať v cestovnej kancelárii alebo u poskytovateľa služby cestovného ruchu, potom si môžete nárokovať plnenie za storno zájazdu u nás. Ak ste už zájazd stornovali, môžete si nárokovať plnenie cez odkaz nižšie.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Čo robiť v prípade meškania/zrušenia letu?
Poistenie cestovania lietadlom je súčasťou len variantu poistenia Excelent. Slúži na úhradu nákladov, ktoré Vám vzniknú v dôsledku meškania odletu o viac než 6 hodín. Zahŕňa zároveň úhradu nákladov v dôsledku zrušenia odletu, keď čas poskytnutia náhradnej dopravy presiahol 6 hodín. Ďalej máte nárok na preplatenie základného občerstvenia a hygienických nákladov. Limit poistenia je 20 EUR na hodinu, maximálne však 360 EUR. Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď meškanie spôsobil štrajk, prípadne iné dopravné alebo prepravné obmedzenie prebiehajúce alebo oznámené v čase odletu.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Čo robiť v prípade poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti?
Poistenie zodpovednosti je súčasťou len variantov poistenia Komfort a Excelent. Slúži na úhradu škody, ktorú ste ako poistený spôsobili tretej osobe a ktorú ste povinný uhradiť. Nárok na poistné plnenie vzniká pri škodách na zdraví, živote alebo majetku (poškodenie, strata, zničenie). Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené blízkej osobe (napr. rodinný príslušník). Ďalej poistenie nepokrýva škody spôsobené prevádzkou alebo vedením motorového či nemotorového vozidla, plavidla alebo lietadla. Zároveň sa nevzťahuje ani na škody na veciach požičaných, prenajatých či zverených do užívania za odmenu (napr. veci na lízing alebo požičané od známeho či kamaráta). Ďalej nepokrýva škody spôsobené v súvislosti s podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou poisteného.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Čo robiť v prípade, že mám v zahraničí úraz alebo zdravotné komplikácie?
V prípade, že to Váš zdravotný stav dovoľuje, sa môžete skontaktovať s našou asistenčnou službou pomocou četu prístupného z PKpass kartičky v mobile (ak ste si ju uložili) alebo telefónneho čísla na asistenčnej kartičke, ktorú sme vám poslali v e-maile s dokumentmi. Asistenčná služba Vám pomôže nájsť vhodné zdravotnícke zariadenie. Ak sa nachádzate na území USA, budeme potrebovať celú adresu vrátane ZIP CODE oblasti.
Čo robiť v prípade, že nemám lekársku správu zo zahraničia?
Každá udalosť sa posudzuje všeobecne ako celok a k tomu patrí aj lekárska správa. Pri posudzovaní udalosti sa však zohľadňujú všetky okolnosti daného prípadu. Určite je potrebné doložiť všetky podklady, ktoré máte a na prípadné chýbajúce doklady upozorniť likvidátora.
 
Dokedy musím nahlásiť udalosť?
Udalosť odporúčame nahlásiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu. Maximálna lehota na nahlásenie sú štyri roky. Pri nárokoch z poistenia trvalých následkov sa môžu trvalé následky nahlásiť po ich ustálení, najskôr však po 1 roku a najneskôr po 3 rokoch odo dňa úrazu.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Kde nájdem číslo poistnej zmluvy?
Číslo poistnej zmluvy nájdete v PKpass, ak si ho stiahnete do mobilu, na asistenčnej kartičke alebo zmluve o poistení.
 
Kedy si môžem nárokovať poistné plnenie z trvalých následkov z úrazového poistenia?
Za poistnú udalosť považujeme úraz, ktorý utrpíte počas cesty a ktorý vám spôsobí trvalé následky, alebo vám spôsobí smrť. Trvalé následky hodnotíme po ich ustálení, najskôr však po 1 roku a najneskôr po 3 rokoch odo dňa, keď sa úraz stal.
 
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Kompletný zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti neposielame. V posielaných dokumentoch alebo vo svojej kartičke PKpass v telefóne (ak ste si ju stiahli) nájdete zdravotnícke zariadenia v celej Európe, ktoré môžete navštíviť.
 
ODKAZ NA MAPU ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ
Ošetrili ma v zahraničí, uhradíte mi to?
Na posúdenie Vašich nárokov je potrebné udalosť zaregistrovať. Môžete to urobiť pohodlne a online cez odkaz nižšie. Následne je dôležité predložiť potrebnú dokumentáciu. Na základe týchto informácií je možné posúdiť, či je Váš nárok v súlade s poistnými podmienkami uzavretého poistenia.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Pokrýva poistenie zodpovednosti aj škodu spôsobenú pri práci?
Nie, poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa len škodu spôsobenú v rámci bežného občianskeho života.
 
Prečo odo mňa vyžadujete výpis zo zdravotnej dokumentácie od môjho praktického lekára?
Ako asistenčná služba sme oprávnení žiadať od Vás výpis zo zdravotnej dokumentácie zo Slovenskej republiky s cieľom posúdiť likviditu Vášho prípadu. Ak sa stále nachádzate v zahraničí, môžeme požiadať o výpis za Vás, ak sa však už nachádzate na Slovensku, môžeme Vás požiadať o spoluprácu. Dokumentáciu vyžadujeme kvôli posúdeniu Vášho zdravotného stavu. Všetky poskytnuté informácie sú u nás v bezpečí a s nikým sa o ne nikdy nedelíme.
 
Prečo ste moju udalosť zamietli?
Pri preskúmaní udalosti sme dospeli k záveru, že Váš nárok je v rozpore s poistnými podmienkami, alebo je priamo vo výlukách z poistenia. Je možné aj to, že ste nám nepredložili potrebné dokumenty, a teda sme nemali inú možnosť, než nárok zamietnuť.
 
V zahraničí nastala poistná udalosť. Ako ju môžem nahlásiť?
Pre posúdenie Vašich nárokov je potrebné udalosť zaregistrovať. Môžete to urobiť pohodlne a online cez odkaz nižšie. Následne je dôležité predložiť potrebnú dokumentáciu. Na základe týchto informácií je možné posúdiť, či je Váš nárok v súlade s poistnými podmienkami uzavretého poistenia.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez odkaz nižšie.
NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
 
Vzťahuje sa poistenie batožiny aj na leteckú prepravu?
Cestovné poistenie batožiny nepokrýva škody na batožine v čase, keď sú zverené dopravcovi.
 
Vzťahuje sa zodpovednosť za spôsobenú škodu aj na požičané vozidlo?
Nie, požičané veci patria do výluk z poistenia, rovnako ako vedenie a prevádzka motorového vozidla. Môžete však na vozidlo požičané zo zahraničnej autopožičovne uzavrieť pripoistenie spoluúčasti požičaného vozidla.  
 
Za ako dlho mi preplatíte vzniknuté nároky?
Legislatíva Slovenskej republiky nám stanovuje lehotu na vybavenie 30 dní. Všetko sa však snažíme vybaviť čo najrýchlejšie po prijatí všetkých potrebných dokladov. Nekompletné doklady predlžujú čas riešenia udalosti.
 
Zdravotné poistenie cudzincov
Ako mám postupovať pri škodovej udalosti?
Pred každou návštevou lekára odporúčame kontaktovať našu asistenčnú linku. Telefónny kontakt budete mať k dispozícii na asistenčnej kartičke, ktorú vám pošleme na e-mail po prijatí platby za poistenie. Naši operátori sa s vami v prípade vzniku škody dohodnú na ďalšom postupe.
Aký je najvyšší limit poistného plnenia?
Celkový limit pri oboch typoch zdravotného poistenia je stanovený na 60 000 eur.
Idem na Slovensko pracovať, vzťahuje sa zdravotné poistenie cudzincov i na pracovný pobyt?
Áno, oba typy zdravotného poistenia kryjú turistické, študijné i pracovné pobyty na území Slovenska.
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti nezasielame.
Platí zdravotné poistenie cudzincov i na území Schengenského priestoru?
Oba typy poistenia platia na území Schengenského priestoru. Dĺžka jednotlivého pobytu mimo územia Slovenska u Komplexného zdravotného poistenia však nesmie presiahnuť 30 dní. 
Spĺňajú obe varianty zdravotného poistenia podmienky pre udelenie víza do SR?
Áno, naše zdravotné poistenie cudzincov spĺňa podmienky pre povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.